Algemene informatie
www.metaaldetectors.nl
info@metaaldetectors.nl


Het zoeken naar verloren gegane schatten heeft al sinds mensenheugenis geresulteerd in avontuurlijke en barre tochten. In vroegere eeuwen was het logisch verstand en een schep of pikhouweel het enige hulpmiddel dat men had. Jammer genoeg is er toen door ondeskundig schatgraversgedrag erg veel aan historisch materiaal en overzicht verloren gegaan. In die dagen (en helaas is dat nu soms nog steeds zo) gold de geldelijke opbrengst als het hoogste belang.

In de huidige tijd waar alles snel moet gebeuren (denk aan wegen- en huizenbouw ) is er nauwelijks meer tijd voor een fatsoenlijke archeologische opgraving en raakt er erg veel aan informatie verloren. Aannemers willen hun project (begrijpelijk) snel klaar hebben. Als er dus wat wordt ontdekt zal deze info niet gauw doorgespeeld worden naar de archeologische overheden: Het werk ligt stil en een verliespost is gerealiseerd.

Sinds de intrede van de metaaldetector (geïntroduceerd in de dertiger jaren) is er erg veel materiaal gevonden. In principe is een metaaldetector geen bedreiging voor de officiële archeologie daar de vondsten welke met een detector gedaan worden meestal in eerste dertig centimeter gevonden worden. Van deze grond, welke in vaktermen `geroerde` of `verstoorde` grond genoemd wordt, kan men niet zeggen dat een detector amateur `fout` bezig is. Indien er ergens een opgraving plaats vindt zal men zien dat de eerste halve meter (dus eigenlijk al ruim onder de ploegvoor) geheel wordt weggeschoven voordat men naar de grondsporen gaat kijken en dat dan pas het officiële werk zal beginnen.

Natuurlijk kan een detector amateur een erg nuttige bijdrage aan de Nederlandse geschiedenis leveren. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het aanmelden van het vondst materiaal dat in die eerste dertig cm. gevonden is. Door uw vondsten aan te melden kan uw vondst er toe bijdragen dat historisch cultuurgoed wellicht toch onderzocht kan worden. Veel van dit soort individuele meldingen kunnen een indicatie zijn dat er op deze plek iets bijzonders zou kunnen hebben gestaan of gebeurd is. Als er dus in de toekomst wegen of huizen op deze plek zijn gepland kan de overheid besluiten tot een noodopgraving en is er weer wat cultuurgoed gered. Dit dan dankzij uw meldingen.

Een wijd verbreid misverstand betreft het aanmelden van vondsten. Men denkt vaak dat dan de vondst als afgestaan cq. verloren beschouwd moet worden indien deze wordt aangemeld. Dit is natuurlijk niet het geval. Onder `aanmelden` wordt verstaan dat de vondst door de daarvoor ingestelde instantie`s gedocumenteerd, gefotografeerd en eventueel (met uw instemming) aangekocht wordt. Het laatste dus alleen met toestemming van de vinder. Het kan namelijk gebeuren dat uw vondst van een dermate cultuur historische waarde is dat een museale plek op z`n plaats is. Indien er schatvondsten (munten) gedaan worden staat er in de wet dat u deze moet delen met de grondeigenaar. Dit lijkt me een logische zaak. U dient in de regel toch toestemming aan hem te vragen om op zijn grond te mogen zoeken.

Natuurlijk zijn er plaatsen waar u zich echt NIET met een detector moet begeven:

Bij het onderdeel "Beginners informatie" en "Tips & Tricks" staat ook nog de nodige informatie welke nodig zijn om zonder problemen te kunnen gaan zoeken.

Als eind conclusie denk ik dat we met z`n allen moeten beseffen dat de archeologie er niet voor ons is maar dat wij er voor de archeologie zijn. Help dus mee onze hobby in ere te houden door gewoon een paar regels in acht te nemen zodat we nog in lengte van jaren van deze prachtige en avontuurlijke hobby kunnen genieten. Ik wens u allen dan ook veel succes en mooie vondsten toe.

Nuttige adressen indien er vondsten aangemeld moeten worden kunt u vinden in het detector amateur magazine (no. 46). Daar staan alle provinciale archeologen vermeld. Indien u geen lid bent van deze vereniging kunt u ook uw vondst (wettelijk binnen drie dagen) melden bij de burgemeester van de betreffende gemeente. Munten en muntvondsten kunt u melden bij het KPK (Koninklijk Penningen Kabinet) te Leiden. Tel: 071 5160999